Публикации


Тенденции в законодателството, регулиращо опаковането и етикетирането на тютюневи изделия

„Тютюнът е единственият законен потребителски продукт, който убива, когато се използва точно, както е предвидено от производителя”

Световна Здравна Организация Продължава…

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 608/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година

относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него, Продължава…

Кога ръкавици и спортно оборудване са „подобни”?

Марка на Общността, собственост на добре познатата компания за спортни стоки Umbro е била частично заличена в следствие на твърдение, че покриваните от нея стоки са значително подобни на стоките, доставяни от друга компания със сходна марка на Общността, което води до объркване сред потребителите. Продължава…

Salvatore Ferragamo тържествува след победа пред Корейския Върховен съд

През 2005г. Салваторе Феррагамо завежда дело срещу Daeho corporation, производителят на обувки Pierre Cardin в Корея и печели делото през юни 2007г. Daeho оспорва пред Върховния съд.

Според Донгох Хонг, член на Yoon Yang Kim Shin & Yu, които са представители на Салваторе Феррагамо по този случай, тенденцията е такава, че всички видове дизайни, дори и ако те са просто знак или устройство, могат да бъдат и търговски марки ако обозначават указание за произход на продукта.
Продължава…

Магистърска теза на тема: Имената на знаменитости в ролята им на търговски марки или в тяхна подкрепа

Венцислав Стоилов
Венцислав Стоилов

Университет за Национално и Световно Стопанство

Общоикономически факултет
Катедра Интелектуална собственост

Студент: Венцислав Веселинов Стоилов

Научен ръководител: доц. Румяна Брестничка

Специалност: Икономика на Интелектуалната собственост

Годишен доклад на OHIM за 2007г.