Станете член

Членството в асоциацията е доброволно. Всеки кандидат за членство трябва да отговаря на изискванията за приемане в Асоциацията, които се съдържат в настоящите разпоредби, както и да бъде одобрен от Управителния съвет като добросъвестен, с добра репутация и притежаващ необходимите качества за членство в Асоциацията.

Членовете на Асоциацията са редовни, асоциирани и почетни.

 • Редовни – собственик на регистрирана/и марка/марки, действащи на територията на Р България, както и регистриран ползвател на регистрирани географски означения. Представители по интелектуална собственост, адвокати и консултантски агенции, работещи в тази област немогат да бъдат членове на Асоциацията.
 • Асоциирани – преподаватели и научни работници в областта на интелектуалната собственост, представители по индустриална собственост, консултантски фирми и други експерти, работещи в областта на марковата теория и практика, обществени организации, организации с нестопанска цел, държавни органи и международни организации, формиращи политиката в областта на търговските марки и географските означения.
 • Почетни – избрано от Управителния съвет или Общото събрание физическо лице, което е допринесло в достатъчна степен за постигането на предмета и целите на Асоциацията и за развитието на интелектуалната собственост.

Редовните и асоциираните членове на Асоциацията заплащат встъпителна вноска при приемането им за членове и членски внос.

Встъпителният членски внос е както следва:

 1. за учредителите – 300лв.
 2. за редовните членове
  • притежаващи от 1 до 10 обекта – 500лв.
  • притежаващи от 10 до 30 обекта – 1000лв.
  • притежаващи над 30 обекта – 1500лв.
 3. за асоциираните членове (в това число и физически лица, които са представители по индустриална собственост) – по 1000лв., с изключение на научните работници, за които встъпителната вноска е в размер на една минимална работна заплата за страната към момента на приемане за членове.
 4. Почетните членове не заплащат встъпителна вноска и членски внос.

Годишният членски внос е в размер на:

 1. за редовните членове
  • притежаващи от 1 до 10 обекта – 300лв.
  • притежаващи от 10 до 30 обекта – 700лв.
  • притежаващи над 30 обекта – 1000лв.
 2. за асоциираните членове – по 500лв., с изключение на научните работници, за които е в размер на ½ минимална работна заплата за страната към момента на плащане.

За повече информация, пишете на нашият PR - Надежда Драгомирова на адрес: office@tmobg.org