Законодателство

ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

Обн. ДВ. бр.81 от 14 Септември 1999г., попр. ДВ. бр.82 от 17 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г.

REGULATION on the Drafting, Filing and Examination of Applications for the Registration of Marks and Geographical Indications

(Published in State Gazette (SG) No. 9/01.02.2000; amended, No.14/14 February 2006; amended, No. 73/11 September 2007)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 422/2004 НА СЪВЕТА

от 19 февруари 2004 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 1995 година
относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА

от 20 декември 1993 година
относно търговската марка на Общността

ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 21 декември 1988 година
относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във
връзка с търговските марки

Виенска спогодба, учредяваща Международна класификация на образните елементи на марките

(приета във виена на 12 юни 1973 г., изменена на 1 октомври 1985 г.)
издадена от патентно ведомство на република българия
Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки

(приета на 15 юни 1957 г., ревизирана в стокхолм на 14 юли 1967 г. и в женева на 13 май 1977 г. и допълнена в женева на 2 октомври 1979 г.)
издадена от патентно ведомство на република българия
Обн. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks

Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet