Противоречива съдебна практика относно защитата на изключителното право върху търговска марка

Съгласно чл. 172б от НК:

(1) Който без съгласието на притежателя на изключителното право използва в търговската дейност марка, промишлен дизайн, сорт растение или порода животно, обект на това изключително право, или използва географско означение или негова имитация без правно основание, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.
(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години и глоба от пет хиляди до осем хиляди лева.
(3) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.

Във връзка с противоречива съдебна практика по прилагане на чл. 172б от НК, свързана със защитата на изключителното право върху търговска марка, председателят на Върховния касационен съд на Република България депозирал искане до Общото събрание на Наказателната колегия за тълкувателно решение, с формулирани следните въпроси:

I

1. Налице ли е обективният признак на състава на чл. 172Б от НК, „използване в търговска дейност“, когато стоки преминават транзитно през територията на Република България?

2. Представлява ли престъпление по чл.172б от НК използването на знаци, сходни с чужди търговски марки?
3. Приложим ли е принципът за общностно изчерпване на правото върху търговска марка при установяване на противоправно използване на търговска марка по смисъла на чл.172б от НК?
4. Кога е налице елементът „търговска дейност“ от състава на престъплението по чл.172б от НК?

II

1. Кой е субектът на престъплението по чл.172б от НК, когато ползвател на неправомерно идентифицираните стоки е юридическо лице?
2. Задължително ли е субектът на престъплението по чл.172б от НК да е търговец по смисъла на Търговския закон?

III

1. Настъпват ли вреди, подлежащи на обезщетение, от престъплението по чл.172б от НК?

2. Съществува ли пострадал/ощетено юридическо лице от престъплението по чл.172б от НК и може ли той да се конституира като граждански ищец в наказателния процес?

Асоциация на собствениците на марки в България е поканена да участва в заседание на ОСНК, за да изрази становище по поставения за тълкуване въпрос. С пълния текст на писмото до Асоциация на собствениците на марки в България,  може да се запознаете тук.

→