Българският съд се произнася по марки на Общността

Софийски градски съд, по искане на БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД (чрез адвокат Аглика Иванова, IP Consulting), взе решение за забрана за използването на територията на Р. България на Марка на Общността на Uniliver.

Производството е образувано съгласно разпоредба на пар. 26, ал.5 от ПЗР на ЗИД на ЗМГО, за забрана на използването на марка на Общността FLORA при условията на чл. 106 и чл. 107 от Регламента. Тази разпоредба прeдвижда притежателите на сходни или идентични марки или заявки за марки, преди влизането на България в ЕС да могат да ограничат действието на автоматично навлезлите да действат на територията на България общностни марки. Този предпазен по своята същност механизъм дава справедлива възможност на притежателите на български марки да се защитат от предоставената автоматична защита от 01.01.2007 година на хиляди марки, действащи на територията на целия ЕС.

www.ipconsulting.eu

→